Spółka Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o., dawniej Zespół Ciepłowni Przemysłowych „Carbo - Energia” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej powstała w 1995 roku w wyniku restrukturyzacji Rudzkiej Spółki Węglowej S.A.. Rozpoczynając działalność produkcyjną, spółka przejęła ciepłownie działające dotąd w obrębie rudzkich kopalń. 29 października 2004 roku Kompania Węglowa S.A. objęła po RSW S.A. 100% udziałów w „Carbo - Energii”, stając się jej jedynym Wspólnikiem.

24 kwietnia 2014r. 100% udziałów w spółce przejęło Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o. w Katowicach – obecnie Węglokoks Energia sp. z o.o.

Misją spółki Węglokoks Energia ZCP jest służenie społeczeństwu Rudy Śląskiej poprzez zaspakajanie potrzeb energetycznych w sposób optymalny, niezawodny i przyjazny dla środowiska naturalnego. W oparciu o tę ideę ustalono główny cel strategiczny - podniesienie wartości firmy oraz jej rentowności, zwłaszcza poprzez prowadzenie inwestycji przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw ciepła dla obecnych i przyszłych odbiorców. Wymienione działania realizowane są zgodnie z zasadą optymalizacji, niezawodności i z zachowaniem wysokich standardów etycznych w prowadzeniu biznesu.

Oprócz działalności produkcyjnej WE ZCP bierze aktywny udział w życiu społeczno-gospodarczym Górnego Śląska. Spółka jest jednym z inicjatorów powstania, a obecnie udziałowcem „Śląskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego” sp. z o.o., mającego za zadanie rewitalizację terenów poprzemysłowych Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Spółka to wieloletni członek Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Śląskiego Klubu Biznesu oraz Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. W ramach spółki działają następujące źródła ciepła:

  • Elektrociepłownia „Mikołaj”
  • Ciepłownia „ Nowy Wirek”
  • Ciepłownia „Wanda”
  • Ciepłownia „Bielszowice”
  • Ciepłownia „Halemba”
  • kotłownia „Szyb VI”.
Strategia spółki zakłada utrzymanie roli wiodącego producenta ciepła w Rudzie Śląskiej. U podstaw tego założenia znajduje się idea zorientowania

na dotychczasowych klientów oraz pozyskiwania nowych rynków zbytu. Władze spółki chcą, by jej wartość i rentowność wzrastała dzięki inwestycjom podnoszącym bezpieczeństwo energetyczne odbiorców. Nadrzędny cel „Carbo-Energii“ pozostaje niezmienny - prowadzenie wymienionych działań zgodnie z zasadą optymalizacji, niezawodności, troski o środowisko naturalne i z zachowaniem wysokich standardów etycznych w prowadzeniu biznesu. Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości pod przewodnictwem Ministra Gospodarki nadała Spółce tytuł „Przedsiębiorstwo Czystszej Produkcji” . Spółka posiada także przyznany w latach 2006 - 2007 - 2008 - 2009 tytuł i certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”, oraz takie wyróżnienia, jak: „Orzeł Śląskiego Biznesu”, „Gazela Biznesu”, „Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji” oraz tytuł „Menadżer roku 2009“ dla Prezesa Zarządu Spółki.