Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: do dnia: 15.11.2021 do godz.: 10:00 - https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/

Nazwa zamówienia„Zadanie 4 : „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – budowa”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/109/2021

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 18.10.2021 r. do godz. 10:00

do dnia 27.10.2021 r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

do dnia 15.11.2021 r. do godz. 10:00

Wszystkie dokumenty związane z postępowaniem znajdują się pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY