Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 25.04.2022 do godz.: 10:00

flagi

Umowa o dofinansowanie nr 30/2018
Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II,
nr POIS.01.07.02 – 00-0013/17”
 W ramach poddziałania POIS.01.07.02 –

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:
WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"


Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne (skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

 

Składanie ofert w terminie do dnia 11.04.2022r. do godz. 10:00

Składanie ofert w terminie do dnia 25.04.2022r. do godz. 10:00


dokumenty do ww. postępowania dostępne są na Platformie Baza Konkurencyjności 2021 pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/99627

Zmiana treści SIWZ - termin składania ofert

2. I Tura Pytania i odpowiedzi_07.04.2022