Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 08.08.2022 do godz.: 10:00

flagi

Umo­wa o do­fi­nan­so­wa­nie nr 41/2020

Pro­jek­tu „Li­kwi­da­cja ni­skiej emi­sji w Ru­dzie Ślą­skiej - pro­jekt III, PO­IS.01.07.02-00-0004/19

w ra­mach pod­dzia­ła­nia PO­IS.01.07.02 - PO­IS.01.07.02. Efek­tyw­na dys­try­bu­cja cie­pła
i chło­du w wo­je­wódz­twie ślą­skim

dzia­ła­nia PO­IS.01.07.00 - Kom­plek­so­wa li­kwi­da­cja ni­skiej emi­sji na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go

oś prio­ry­te­to­wa PO­IS.01.00.00 - Zmniej­sze­nie emi­syj­no­ści go­spo­dar­ki

Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­fra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:
WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"


Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne (skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 08.08.2022r. do godz. 10:00

 


dokumenty do ww. postępowania dostępne są na Platformie Baza Konkurencyjności 2021 pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119253