Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia: 23.02.2023 do godz.: 10:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/KOZN/33/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na wykonanie Projektu Budowlanego dla zadania pn.:

„ZCP/23/01/004 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym dla budynku Straży Pożarnej przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej"

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOZN/33/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.02.2023 r. do godziny 10.00.

1. ZAPROSZENIE WEZCP/KOZN/33/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY