Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z negocjacjami
Termin składania ofert: 16.03.2023r. do godz. 14:00

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej

ul Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska

KRS:0000181417       NIP: 641-10-06-444       REGON: 272661854

zaprasza do składania ofert dla EC Mikołaj na wykonanie (odtworzenie) wkładu rurowego wymiennika ciepła nr 8 z wykorzystaniem posiadanego sita górnego oraz kompletu przegród wzmacniających.

Temperatura dopuszczalna 350°C

Ciśnienie dopuszczalne 1,6MPa

Urządzenie podlega pod UDT dlatego remont należy uzgodnić z Urzędem Dozoru Technicznego.

Przedstawiona oferta powinna zawierać:

1. Propozycję cenową, z terminem ważności co najmniej 30 dni.

2. Termin i formę płatności, przy czym sugeruje się dokonywanie płatności przelewem w terminie wynoszącym nie mniej niż 30 dni.

3. Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.

Ofertę należy przesłać na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o , 41-700 Ruda Śląska, ul. Szyb Walenty 32, w terminie do dnia 16.03.2023r. do godziny 14:00.

Szczegółowych informacji udziela Krystian Pol tel. +48 668 889 217 lub Piotr Ciękuszewski tel. 539 869 211

Załączniki:

1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

2. Projekt Umowy