Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 31.03.2023r. do godz. 10:00

flagi

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020

Projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.03- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNBN/44/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

W ramach zadania 2 Umowy o dofinansowanie 6/2020 – Roboty budowlane z dostawą materiałów i urządzeń

ZCP/19/01/049 –  „Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY 34 do SE Wirek w Rudzie Śląskiej:  w ramach Projektu Nowe Źródło Nowy Wirek”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNBN/44/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023r. do godziny 10.00.

Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.1 ppkt 6 SIWZ.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  wg. zasad określonych w Instrukcji  Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne (skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty.

 

Postępowanie zostało opublikowane również na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150364

 

1. SIWZ WEZCP/PNBN/44/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlany_PNB

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt - Przyłącze 1

4. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt - Przyłącze 2