Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 31.03.2023r. do godz. 10:00

flagi

Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNBN/37/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„ZCP/20/01/018 Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi i układami pomiarowymi dla budynków przy ul. Jana Pawła II 4, Wojska Polskiego 16-24, Kościuszki 6,8,10,12,6A w Rudzie Śląskiej”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNBN/37/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023 r. do godziny 10.00.

Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.1 ust. 6 SIWZ.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  wg. zasad określonych w Instrukcji  Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne (skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty.

Postępowanie zostało opublikowane również na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150369

 

1. SIWZ WEZCP/PNBN/37/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. Zał. nr 2 do SIWZ - PB_sieć

3. Zał. nr 2 do SIWZ - PB Tablica

4. Zał. nr 2 do SIWZ - węzeł A

5. Zał. nr 2 do SIWZ - węzeł B