Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami WEZCP/PNZN/45/2023
Termin składania ofert: do dnia 27.03.2023 r. do godziny 10.00.

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNZN/45/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację zadania pn:

„ZCP/20/01/025 Modernizacja rozdzielni UY34 zabudowanej na terenie Ciepłowni Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej"

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNZN/45/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2023 r. do godziny 10.00.

SIWZ nr WEZCP/PNZN/45/2023

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy  
Załącznik nr 3 do SIWZ - OFERTA – „Formularz cenowy oferty”
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego wynikająca z art. 13 RODO w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego