Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 05.04.2023r. do godz. 10:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNZN/43/2023

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Oferta na wykonanie Projektu Technicznego dla zadania pn.:

Zadanie 1. ZCP/23/01/013 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 4 w Rudzie Śląskiej,

Zadanie 2. ZCP/23/01/014 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 6 w Rudzie Śląskiej,                                                        

Zadanie 3. ZCP/23/01/015 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 8 w Rudzie Śląskiej, 

Zadanie 4. ZCP/23/01/016 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnymi układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 10 w Rudzie Śląskiej.

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOBN/43/2023

z dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Postepowania.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  wg. zasad określonych w Instrukcji  Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty za poszczególne niezależne zadanie

Termin składania ofert upływa dnia: 05.04.2023r. o godzinie 10:00.

Postępowanie zostało również opublikowane na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150780

 

1. ZAPROSZENE WEZCP/KOBN/43/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia - Projekt Umowy