Data publikacji:
Tryb postępowania: Zaproszenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023r. do godz. 12:00

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

Postępowanie zakupowe na realizację Zadania:

„Usługi doradcze w zakresie strategii budowania ceny gazu ziemnego dla Spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na lata dostaw 2024-2026".

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: ZP/ZCP/02/2023

Miejsce składania ofert:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia można przesyłać na adres: zcp@weqlokoksenerqia.pl w terminie do dnia 28.03.2023r do godziny 12.00.

W tytule e-maila należy wpisać: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr ZP/ZCP/02/2023”.

1. Zaproszenie + załączniki