Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z46/193494
Termin składania ofert: do dnia 06.06.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.06.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 11.05.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 11.05.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 20.04.2023r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 20.04.2023r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna na Platformie Zakupowej LOGINTRADE Z44/193494
Termin składania ofert: do dnia 12.04.2023r. do godz.10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 12.04.2023r. do godz.10:00

Wszystkie informacje wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi 06.04.2023

INFOFRMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zaproszenie do udziału w postępowaniu
Termin składania ofert: do dnia 28.03.2023r. do godz. 12:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

Postępowanie zakupowe na realizację Zadania:

„Usługi doradcze w zakresie strategii budowania ceny gazu ziemnego dla Spółek produkcyjnych Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA na lata dostaw 2024-2026".

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: ZP/ZCP/02/2023

Miejsce składania ofert:

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Zaproszenia można przesyłać na adres: zcp@weqlokoksenerqia.pl w terminie do dnia 28.03.2023r do godziny 12.00.

W tytule e-maila należy wpisać: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nr ZP/ZCP/02/2023”.

1. Zaproszenie + załączniki

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs Ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 05.04.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNZN/43/2023

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Oferta na wykonanie Projektu Technicznego dla zadania pn.:

Zadanie 1. ZCP/23/01/013 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 4 w Rudzie Śląskiej,

Zadanie 2. ZCP/23/01/014 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 6 w Rudzie Śląskiej,                                                        

Zadanie 3. ZCP/23/01/015 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 8 w Rudzie Śląskiej, 

Zadanie 4. ZCP/23/01/016 - Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnymi układami pomiarowymi do budynków przy ul. Furgoła 10 w Rudzie Śląskiej.

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOBN/43/2023

z dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Postepowania.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  wg. zasad określonych w Instrukcji  Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty za poszczególne niezależne zadanie

Termin składania ofert upływa dnia: 05.04.2023r. o godzinie 10:00.

Postępowanie zostało również opublikowane na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150780

 

1. ZAPROSZENE WEZCP/KOBN/43/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia - Projekt Umowy

3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE  WEZCP_KOBN_43_2023

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 05.04.2023r. do godz. 10:00


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

z siedzibą w Rudzie Śląskiej

ul. Szyb Walenty 32

41-700 Ruda Śląska

Postępowanie zakupowe na realizację Zadania:

Wykonanie Projektu Technicznego dla niezależnych zadań pn.:

Zadanie nr 1: ZCP/23/01/010 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Niedurnego 79 C w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 2: ZCP/23/01/011 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Damrota 5A w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 3: ZCP/23/01/012 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Hallera 7 w Rudzie Śląskiej.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WEZCP/KOBN/49/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Oferta na wykonanie Projektu Technicznego dla zadania pn.:

Zadanie nr 1: ZCP/23/01/010 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Niedurnego 79 C w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 2: ZCP/23/01/011 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Damrota 5A w Rudzie Śląskiej,

Zadanie nr 3: ZCP/23/01/012 Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym i układami pomiarowymi do budynków przy ul. Hallera 7 w Rudzie Śląskiej.

                              Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/KOBN/49/2023

z dopiskiem:

„NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do Organizatora Postepowania.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem:

https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty za poszczególne niezależne zadanie.

Postępowanie zostało również opublikowane na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150802

1. Zaproszenie WEZCP_KOBN_49_2023 + załączniki 

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami WEZCP/PNZN/45/2023
Termin składania ofert: do dnia 04.04.2023 r. do godziny 10.00.


ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o.

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNZN/45/2023

Miejsce składania ofert:

Miejsce i termin składania ofert

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację zadania pn:

„ZCP/20/01/025 Modernizacja rozdzielni UY34 zabudowanej na terenie Ciepłowni Nowy Wirek w Rudzie Śląskiej"

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNZN/45/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2023 r. 04.04.2023r. do godziny 10.00.

SIWZ nr WEZCP/PNZN/45/2023

Załącznik nr 1 do SIWZ - SOPZ
Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy  
Załącznik nr 3 do SIWZ - OFERTA – „Formularz cenowy oferty”
Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór oświadczenia w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy
Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego wynikająca z art. 13 RODO w ramach postępowania o udzielenie zamówienia
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

I Tura pytań i odpowiedzi z dnia 22.03.2023r.

Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianie 22.03.2023r.

II Tura pytań i odpowiedzi z dnia 27.03.2023r.

Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianie 27.03.2023r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 31.03.2023r. do godz. 10:00


flagi

 

Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNBN/37/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„ZCP/20/01/018 Budowa przyłączy sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi i układami pomiarowymi dla budynków przy ul. Jana Pawła II 4, Wojska Polskiego 16-24, Kościuszki 6,8,10,12,6A w Rudzie Śląskiej”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNBN/37/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023 r. do godziny 10.00.

Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.1 ust. 6 SIWZ.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  wg. zasad określonych w Instrukcji  Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne (skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty.

 

Postępowanie zostało opublikowane również na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150369

Postępowanie zostało opublikowane również na Bazie Konkurencyjności pod adresem:Postępowanie zostało opublikowane również na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

1. SIWZ WEZCP/PNBN/37/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. Zał. nr 2 do SIWZ - PB_sieć

3. Zał. nr 2 do SIWZ - PB Tablica

4. Zał. nr 2 do SIWZ - węzeł A

5. Zał. nr 2 do SIWZ - węzeł B

 

6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZCP/PNBN/37/2023

więcej >


flagi

 

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020

Projektu „Nowe Źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.03- Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 

ul. Szyb Walenty 32,

41-700 Ruda Śląska

SYGNATURA: WEZCP/PNBN/44/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta
i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

W ramach zadania 2 Umowy o dofinansowanie 6/2020 – Roboty budowlane z dostawą materiałów i urządzeń

ZCP/19/01/049 –  „Budowa linii kablowej od rozdzielni kontenerowej KST UY 34 do SE Wirek w Rudzie Śląskiej:  w ramach Projektu Nowe Źródło Nowy Wirek”

Sygnatura Postępowania Zakupowego nr: WEZCP/PNBN/44/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2023r. do godziny 10.00.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.04.2023r. do godziny 10.00.

Zamawiający może przedłużyć Oferentom termin składania ofert z powodów uznanych przez Zamawiającego za istotne, pod warunkiem, że prośba o przesunięcie terminu, wpłynie do Zamawiającego zgodnie z pkt. 6.1 ppkt 6 SIWZ.

Uwaga :

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/  wg. zasad określonych w Instrukcji  Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne (skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego.

UWAGA !!

W formularzu elektronicznym na Bazie Konkurencyjności 2021 należy wpisać cenę netto oferty.

 

Postępowanie zostało opublikowane również na Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/150364

 

1. SIWZ WEZCP/PNBN/44/2023 + ZAŁĄCZNIKI

2. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt Budowlany_PNB

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt - Przyłącze 1

4. Zał. nr 2 do SIWZ - Projekt - Przyłącze 2

5. Pytanie i zmiana treści SIWZ 22.03.2023r. 

6. II Tura pytań i zmiana treści SIWZ 29.03.2023r. 

7. III Tura pytań z dnia 06.04.2023r.

8. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY WEZCP/PNBN/44/2023

więcej >