Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 31.03.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 22.03.2021r. do godz. 10:00

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 26.03.2021r. do godz. 10:00 

Zmiana terminu składania ofert: do dnia 31.03.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi 19.03.2021 r. 

2. Pytania i odpowiedzi 23.03.2021 r. 

3. Pytania i odpowiedzi 25.03.2021 r.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 29.03.2021r. do godz. 14:00


Oferty należy przesłać do dnia 29.03.2021 r. do godz. 14:00 na adresy e-mail wskazane w punkcie 1.1. SIWZ.

1. SIWZ + załączniki

2. Zmiana treści SIWZ 24.03.2021r.

więcej >


flagi

Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej – projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła

i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 11.02.2021r. do godz. 10:00

1. ZAPROSZENIE WEZCP/KOBN/154/2020 + ZAŁĄCZNIKI

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28999

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: Do dnia 11.02.2021 r. do godz.:10:00


flagi

Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III,

POIS.01.07.02-00-0003/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 11.02.2021r. do godz. 10:00

1. Zaproszenie WEZCP/KOBN/160/2020 + ZAŁĄCZNIKI

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/28987

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WEZCP_KOBN_160_2020

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem bez negocjacji
Termin składania ofert: Do dnia 11.02.2021 r. do godz.:10:00


flagi

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020

Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19”

w ramach poddziałania POIS.01.07.03 – Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 27.01.2021r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

Składanie ofert w terminie do dnia 11.02.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ/PNBN/140/2020 + ZAŁĄCZNIKI

2. pytania i odpowiedzi z dnia 26.01.2021r.

3. Zmiana SIWZ po I Turze pytań

4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia 05.02.2021 r. do godz. 10:00


Przedmiot zamówienia:

ZADANIE 3 - Kotłownia szczytowa EC Mikołaj – wykonanie dokumentacji projektowej

Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr WEZCP/PNBN/1/2021

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono na stronie internetowej: Izba Gospodarcza Ciepło Polskie

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62

w terminie do dnia 02.02.2021r. do godz. 10:00

w terminie do dnia 05.02.2021r. do godz. 10:00

 

SIWZ NR WEZCP/PNBN/1/2021

Załącznik nr 1A do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 1B do SIWZ - PFU

Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy

Załączniki do Projektu umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oferta (formularz oferty)

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 5 do SIWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy (RODO)

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 8 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie (pyt. 1) z dn. 28.01.2021

Zmiana treści SIWZ z dn. 28.01.2021

Załącznik nr 2 do SIWZ - Projekt umowy po zmianie dnia 28.01.2021

Załączniki nr 1A, 1B, 2-7 do Projektu umowy po zmianie dn. 28.01.2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: Do dnia 22.02.2021 r. do godz.: 09:00


Nazwa zamówienia: Budowa instalacji gazowej na terenie Elektrociepłowni Mikołaj
Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.

Oznaczenie sprawy: WEZCP/PNBN/156/2020

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia:
05.02.2021 r., do godziny 9:00

08.02.2021 r. do godziny 9:00

17.02.2021 r. do godziny 9:00

22.02.2021 r. do godziny 9:00

Publiczne otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu:
05.02.2021 r., o godzinie 10:00

08.02.2021 r. do godziny 10:00

17.02.2021 r. do godziny 10:00

22.02.2021 r. o godz.: 10:00
w siedzibie spółki WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 32 (poziom -1, sala konferencyjna B nr 05) za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

UWAGA:
- Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

- Wszystkie dokumenty  związane z przetargiem dostępne są pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe Dz.Urz.U.E. nr 2020/S 253-638962 z dnia 29.12.2020 r.

3. I Tura odpowiedzi (pyt.1-4)

3.1 Zmiana treści SIWZ

3.2 Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 22.01.2021r.

4. II Tura odpwiedzi (pyt.5-13) + załącznik - mapa do celów projektowych

5 Pytania i odpowiedzi III Tura (pyt. 14-15) 01.02.2021r.

6. Zmiana treści SIWZ 05.02.2021r.

6.1 Pytania i odpowiedzi IV Tura(pyt.16-21)

6.2 Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy wersja II 5.02.2021

6.3 Sprostowanie z dnia 05.02.2021 - ogłoszenie

7 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT_WEZCP_PNBN_156_2020

7.1 Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: do dnia 15.02.2021 r. do godz. 9:00


Nazwa zamówienia: „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”
Zadanie realizowane w ramach projektu: „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”.

Oznaczenie sprawy: WEZCP/PNBN/153/2020

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia:
05.02.2021 r. do godziny 9:00

08.02.2021 r. do godziny 9:00

15.02.2021 r. do godziny 9:00

Publiczne otwarcie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu:
05.02.2021 r., o godzinie 12:00

08.02.2021 r. o godzinie 12:00

15.02.2021 r. o godzinie 10:00

w siedzibie spółki WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 32 (poziom -1, sala konferencyjna B nr 05) za pośrednictwem Platformy poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiającego.

UWAGA:
- Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

- Wszystkie dokumenty  związane z przetargiem dostępne są pod adresem:
https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe Dz.Urz.U.E. nr 2020/S 253-638957 z dnia 29.12.2020 r.

3. Odpowiedzi na pytania (pyt. 1-9) z 22-01-2021

3.1. Zmiana tresci SIWZ z 22-01-2021

3.2. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 22-01-2021

4. Odpowiedzi na pytania (pyt. 10-25) z 28-01-2021

4.1. Zmiana treści SIWZ z 28-01-2021

4.1.1. Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianach Wydanie 2 - styczeń 2021

4.1.1.1. Załącznik nr 1 do Projektu Umowy - SOPZ

4.1.1.1.1. Załączniki od nr 1 do nr 10 do SOPZ

4.1.1.1.2. Załączniki od nr 11a do nr 15 do SOPZ

4.1.1.2. Załączniki nr 4, 5, 7, 8 do Projektu Umowy

4.2. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 28-01-2021

5. Informacja z otwarcia ofert

5.1. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 04.01.2021r do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 04.01.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 3 marca 2021r. do godz. 14:30


Miejsce składania ofert: Sekretariat WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. 41-700 Ruda Śląska ul. Szyb Walenty 32

Data składania ofert: do dnia 3 marca 2021 roku, do godz. 14.30

1. Ogłoszenie przetargu - sprzedaż nieruchomości przy ul. Klary w Rudzie Śląskiej

więcej >