Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg pisemny
Termin składania ofert: do dnia 04.01.2021r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 30/2018
Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie Miasta Ruda Śląska – Projekt II,
nr POIS.01.07.02 – 00-0013/17”
W ramach poddziałania POIS.01.07.02 –

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim
działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 04.01.2021r. do godz. 10:00

1. SIWZ - WEZCP/PNBN/145/2020 + ZAŁĄCZNIKI

2. ZAŁ. NR 2 DO SIWZ - PROJEKT BUDOWLANY

3. Pytania i odpowiedzi (pyt. 1-5) 23.12.2020 r.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: 18.12.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Odpowiedzi na pytania z dnia 15.12.2020r i 16.12.2020r. dot. w/w postępowania zakupowego wraz ze stosownymi załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

2. Informacja o unieważnieniu postępowania.

 

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej – projekt III”

POIS.01.07.02-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie
województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 18.12.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE

https://weglokoksenergia.logintrade.net

Pytania i odpowiedzi 15.12.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem
Termin składania ofert: do dnia 22.12.2020r. do godz. 12:00


Oferty należy składać na adres mailowy:

d.sklarczyk@weglokoksenergia.pl

w terminie do dnia 22.12.2020r. do godz. 12:00

1. Przedmiot zamówienia

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert
Termin składania ofert: 07.01.2021r. do godz. 10:00


 

Umowa o dofinansowanie nr 6/2020

Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.03 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Nazwa zamówienia: Pełnienie funcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Nowe Źródło Nowy Wirek"

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/122/2020

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 14.12.2020 r. do godz. 10:00

do dnia 23.12.2020 r. do godz. 10:00

do dnia 07.01.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Wszystkie dokumenty  związane z postępowaniem znajdują się pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

1. Pytania i odpowiedzi I Tura (pyt 1 - 5) z dnia 04.12.2020 r.

1.1 SIWZ 2 WEZCP/PNBN/122/2020 po zmianach 04.12.2020

1.2 Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.12.2020 - przekazanie

1.3 Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 04.12.2020 - opublikowanie

2. Pytania i odpowiedzi II Tura (pyt 6 - 20) z dnia 11.12.2020 r.

2.1 SIWZ 3 WEZCP/PNBN/122/2020 po zmianach 11.12.2020r.

2.2 Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy po zmianach 11.12.2020r.

2.4 sprostowanie do ogłoszenia z dnia 11.12.2020 - przekazanie

2.5 sprostowanie do ogłoszenia z dnia 11.12.2020 - ogłoszone

3 Pytania i odpowiedzi (pyt. 21-55) 18.12.2020 r.

3.1 Zał nr 12 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego - po zmianach

3.2 Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy - Wydanie 3 po zmianach 18.12.2020 r.

3.3 Załącznik nr 2 - JEDZ - edytowalny(po zmianach 18.12.2020)

4. Pytanie i odpowiedzi (pyt. 56-61) 22.12.2020 r.

5. Informacja z otwarcia 07.01.2021 r.

 

6. Załącznik nr 6 - Wykaz usług

7. Załącznik nr 7 - Wykaz osób

8. Załącznik nr 8 - oświadczenie dot. podatków

9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie wykonawcy

10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie o osiąganych dochodach

11. Zał. nr 11 do SIWZ - Wzór gwarancji

12. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

13. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

14. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

15. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: do dnia 27.10.2020r. do godz. 16:00


Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III,

POIS.01.07.02-00-0003/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.10.2020r. do godz. 16:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE

https://weglokoksenergia.logintrade.net

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zaptanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 16.10.2020r.


Umowa o dofinansowanie nr 37/2019

Projektu „Modernizacja sieci i przyłączy na terenie miasta Ruda Śląska – projekt III,

POIS.01.07.02-00-0003/19” w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Składanie ofert w terminie do dnia 16.10.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie WEZCP/KOZN/131/2020 + załączniki

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 21.09.2020r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.09.2020r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net

https://weglokoksenergia.logintrade.net

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 06.11.2020r. do godz. 10:00


Przedmiot zamówienia:
"Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”
Zadanie 1: „Kotłownia szczytowa EC Mikołaj”
Zadanie 2: „Przebudowa kotłów węglowych w Elektrociepłowni Mikołaj na paliwo gazowe”

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr WEZCP/PNZN/107/2020

Ogłoszenie o zamówieniu – zostało opublikowane w dniu 28.08.2020r. na stronie internetowej:
Izba Gospodarcza Ciepło Polskie pod adresem: https://www.igcp.pl/przetargi/weglokoks-energia-zcp-sp-z-o-o/

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",

w terminie do dnia 30.09.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN: do dnia 28.10.2020r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN: do dnia 06.11.2020r. do godz. 10:00

SIWZ NR WEZCP/PNZN/107/2020

Załącznik nr 1 do SIWZ - PFU

Załącznik nr 2 do SIWZ - SOPZ

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy

Załącznik nr 4 do SIWZ - OFERTA - Formularz cenowy oferty

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

Załącznik nr 6 do SIWZ- Wzór wykazu osób

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie RODO

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór gwarancji należytego wykonania umowy

Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 10 do SIWZ - Klauzula informacyjna Zamawiającego

Odpowiedzi na pytania z dnia 11.09.2020r. (pyt. 1-7)

Załącznik nr 10 do SIWZ po zmianie z dnia 11.09.2020

Odpowiedzi na pytanie z dnia 15.09.2020 r (pyt. 8-16)

Odpowiedzi na pytanie z dnia 18.09.2020 r (pyt. 17-21)

Odpowiedzi na pytania z dnia 30.09.2020 r. (pyt. 22-99)

Odpowiedzi na pytania z dnia 01.10.2020 (pyt. 100-105)

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.10.2020 (pyt. 106-135)

Załącznik nr 3 do SIWZ - Projekt Umowy wydanie z dnia 30.09.2020

Odpowiedzi na pytania z dnia 09.10.2020 (pyt. 136-150)

Załącznik do pytania 150 - dokumentacja pomostu

Odpowiedzi na pytania z dnia 13.10.2020 (pyt. 151-160) plus Załącznik do pyt. 155

Odpowiedzi na pytania z dnia 20.10.2020 (pyt. 161-163)

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.10.2020 (pyt. 164-169)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 28.07.2020r. do godz. 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 41/2020

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej - projekt III, POIS.01.07.02-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 - POIS.01.07.02. Efektywna dystrybucja ciepła
i chłodu w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Składanie ofert w terminie do dnia 28.07.2020r. do godz. 10:00

Zaproszenie WEZCP/KOZN/100/2020 + Załączniki

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >