Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 18.04.2019r. do godz 10:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 18.04.2019r. do godziny 10:00

1. SIWZ+ załączniki

2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT 24.04.2019r. do godz: 10:00


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 16.04.2019r. NOWY TERMIN 24.04.2019r. do godziny 10:00

1. SIWZ + załączniki

2. Pytania i udzielone odpowiedzi.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: Nowy termin: do dnia 03.06.2019 r. do godz. 11:00


NFOS

Umowa NR 139/2018/Wn12/OA/EU/P o dofinansowanie w formie pożyczki

Przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie istniejących kotłów w EC „Mikołaj” do wymagań

prawnych – Dyrektywy IED i Konkluzji BAT”

Nazwa zamówienia: Dostosowanie istniejących kotłów w EC "Mikołaj" do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Sygnatura Postępowania Zakupowego: Nr ZCP.18.3.06

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 07.05.2019 r. do godz. 11:00

do dnia 24.05.2019r. do godz. 11:00

do dnia 03.06.2019r. do godz. 11:00

 

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienie sektorowe z dnia 12.03.2019r.

1. SIWZ do sprawy nr ZCP.18.3.06

1.1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Wzór Formularza Oferty

1.2. Załącznik nr 2 do SIWZ– Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

1.3. Załącznik nr 3 do SIWZ- Wzór wykazu osób

1.4. Załącznik nr 4 do SIWZ- Wzór wykazu wykonanych prac

1.5. Załącznik nr 5 do SIWZ– Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

1.6. Załącznik nr 6 do SIWZ – Gwarantowane parametry techniczne

1.7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

1.8. Załącznik nr 8 do SIWZ – PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (PF-U)

1.8.1. załączniki nr 1-5 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

1.8.2. załączniki nr 6-15 do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO (PF-U)

1.9. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT

2. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 02.04.2019 r. (pytania od nr 1 do nr 6)

2.1. Załączniki do odpowiedzi na Pytanie nr 6 z 02.04.2019

3. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 7 do nr 35)

3.1. Załącznik do odpowiedzi na Pytanie nr 32 z 05.04.2019

4. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 36 do nr 46)

4.1. Załącznik_nr_8_do_SIWZ__PROGRAM_FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY_PF-U - wydanie z dnia 04.04.2019

5. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 47 do nr 56)

6. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 122 do nr 123)

6.1. Załącznik do odpowiedzi na Pytanie nr 122

7. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 207 do nr 214)

8. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 05.04.2019 r. (pytania od nr 215 do nr 218)

9. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.04.2019 r. (pytanie od nr 219 do nr 229)

10. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 16.04.2019 r. (pytanie od nr 57 do 121)

10.1. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT - wydanie z dnia 12.04.2019

11. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 17.04.2019 r. (pytanie od nr 141 do 207)

11.1. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT - wydanie z dnia 12.04.2019

12. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 18.04.2019 r. (pytanie od nr 124 do 140)

12.1. Załącznik nr 9 do SIWZ - UMOWA - PROJEKT - wydanie z dnia 18.04.2019

13. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 24.04.2019

14. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 25.04.2019 r. (pytanie od nr 230 do 236)

14.1. Dokumentacja budynków, stanowiąca Załącznik do pisma Nr ZCP.18.3.06 z dnia 18.04.2019

15. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 25.04.2019r. (pytanie od nr 237 do 242)

15.1Parametry wentylatorów, stanowiące Załącznik do pisma Nr ZCP.18.3.06 z dnia 18.04.2019r.

16. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 24.04.2019r. (pytanie od nr 265 do 268)

17. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 25.04.2019r. (pytanie od nr 269 do 279)

18. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 08.05.2019r. (pytanie od nr 322 do 325)

18.1. Załącznik nr 8 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PF-U - wydanie z dnia 08.05.2019

18.2. Załącznik nr 6 do PFU - Trasa kanalizacji cz2 wyd 2

19. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 08.05.2019r. (pytanie od nr 326 do 333)

19.1. Rys. do pyt. 326 v.2

19.2. Schemat RG-6kV

20. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.05.2019r. (pytanie od nr 243 do 264)

21. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.05.2019r. (pytanie od nr 280 do 309)

22. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 09.05.2019r. (pytanie od nr 310 do 321)

23. Załącznik nr 9 do SIWZ-UMOWA PROJEKT-wyd. z dn. 09.05.2019 (odp. na pyt. nr 243-264 i 280-321)

24. Sprostowanie do ogłoszenia z dnia 16.05.2019

25. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 14.05.2019r. (pytanie nr 334)

26. Odpowiedź na pytania wykonawców z dnia 16.05.2019r. (pytanie nr 335-337)

26.1. Załącznik nr 9 do SIWZ-UMOWA PROJEKT- wyd. z dn. 16.05.2019

27. Odpowiedź na pytanie wykonawcy z dnia 21.05.2019r. (pytanie nr 338)

28. Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 28.05.2019r. (pytanie nr 339-340)

28.1. Załącznik nr 9 do SIWZ-UMOWA PROJEKT- wyd. z dn. 27.05.2019

29. Informacja z otwarcia ofert

30. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 21.03.2019r. do godziny 11:00


Wykonanie n/w zadań :

Zadanie 1 – ZCP/19/01/005 Zadanie 05. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Czarnoleśna 9 i 15 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 2 – ZCP/19/01/027 Zadanie 06. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Niedurnego 39 i 41 w Rudzie Śląskiej.

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 21.03.2019r. do godziny 11:00

 

1. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 20.03.2019r. do godz. 10:00


Wykonanie projektów budowlanych dla n/w zadań:

Zadanie 1 – ZCP/19/01/009 Zadanie 1. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 5 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 2 – ZCP/19/01/024 Zadanie 4. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Chorzowska 14 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 3 – ZCP/19/01/008 Zadanie 7. Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym do budynku przy ul. Imieli 2 w Rudzie Śląskiej.

Zadanie 4 – ZCP/19/01/007 Zadanie 08. Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi do budynków przy ul. Potyki 31 i 34 w Rudzie Śląskiej.

 

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 20.03.2019r. do godziny 10:00

1. Zaproszenie do składania ofert sprawa nr WEZCP_KOZN_19_2019

2. Zał. nr 1 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 1

3. Zał. nr 2 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 2

4. Zał. nr 3 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 3

5. Zał. nr 4 do Zaproszenia_Szczeg. wytyczne wykonania Proj. Bud-Wyk - Zadanie 4

6. Zał. nr 5 do Zaproszenia_Projekt Umowy

7. Zał. nr 6 do Zaproszenia_Oferta (formularz oferty)

8. Zał. nr 7 do Zaproszenia_Wykaz wykonanych zamówień

9. Zał. nr 8 do Zaproszenia_Wykaz osób

10. Zał. nr 9 do Zaproszenia_Oświadczenie Wykonawcy RODO

Odpowiedź na pytanie z dnia 18-03-2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 08.03.2019r. do godziny 11:00


Projekt

„Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Ruda Śląska poprzez przyłączenie do sieci ciepłowniczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej budynków wielorodzinnych wykorzystujących indywidualne źródła ciepła” POIS.01.07.02-00-0026/16"

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 08.03.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ + ZAŁĄCZNIKI

2. Pytania i udzielone odpowiedzi.

UWAGA ZMIANA TREŚCI PROJEKTU UMOWY

3. Zmiana treści SIWZ z dnia 01.03.2019r.

3.1. Zał. nr 3 do SIWZ_Projekt umowy po modyfikacji z dnia 01.03.2019.

4. INFORMACA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >


Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 26.02.2019r. do godziny 10:00

Zaproszenie WEZCP_KOZN_15_2019

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: 13.02.2019 r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 13.02.2019r. do godziny 11:00

1. SIWZ_NR_WEZCP_PNZN_11_2019

2. Zał. nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia

3. Zał. nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa

4. Zał. nr 3 do SIWZ - STWiORBiRSC

5. Zał. nr 4 do SIWZ - Projekt Umowy

6. Zał. nr 5 do SIWZ - OFERTA – Formularz cenowy oferty

7. Zał. nr 6 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień

8. Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

9. Zał. nr 8 do SIWZ - Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie RODO

10. Zał. nr 9 do SIWZ - Wzór gwarancji

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 31.01.2019r. do godziny 11:00


http://weglokoksenergia.pl/zcp/images/przetargi/WEZCP_PNZN_10_2018/logo.png

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B",
w terminie do dnia 31.01.2019r. do godziny 11:00

1.SIWZ+ załączniki

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >