Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: 26.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 21.10.2022r. do godz. 10:00 

w terminie do dnia 26.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

1. Pytania i odpowiedzi z dn. 20.10.2022 r. 

2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 12.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 11.10.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 11.10.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 26.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 26.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 16.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 16.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html\

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 09.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 09.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o unieważnieniu postępowania.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Aukcja elektroniczna
Termin składania ofert: do dnia 06.09.2022r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 06.09.2022r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: 12.08.2022r. do godz. 10:00


Skła­da­nie ofert w ter­mi­nie do dnia 12.08.2022r. do godz. 10:00.

Wszyst­kie in­for­ma­cje, wraz z za­łącz­ni­ka­mi zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na plat­for­mie za­ku­po­wej LO­GIN­TRA­DE. 

https://​weg​lo­ko​ksen​er­gi​a.​log​intr​ade.​net/​rej​estr​acja/​prz​etar​gi.​html 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony bez negocjacji
Termin składania ofert: do dnia: 08.08.2022 do godz.: 10:00


flagi

Umo­wa o do­fi­nan­so­wa­nie nr 41/2020

Pro­jek­tu „Li­kwi­da­cja ni­skiej emi­sji w Ru­dzie Ślą­skiej - pro­jekt III, PO­IS.01.07.02-00-0004/19

w ra­mach pod­dzia­ła­nia PO­IS.01.07.02 - PO­IS.01.07.02. Efek­tyw­na dys­try­bu­cja cie­pła
i chło­du w wo­je­wódz­twie ślą­skim

dzia­ła­nia PO­IS.01.07.00 - Kom­plek­so­wa li­kwi­da­cja ni­skiej emi­sji na te­re­nie wo­je­wódz­twa ślą­skie­go

oś prio­ry­te­to­wa PO­IS.01.00.00 - Zmniej­sze­nie emi­syj­no­ści go­spo­dar­ki

Pro­gra­mu Ope­ra­cyj­ne­go In­fra­struk­tu­ra i Śro­do­wi­sko 2014 – 2020

 

Miejsce składania ofert:
WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"


Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami dokumenty elektroniczne (skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 08.08.2022r. do godz. 10:00

 


dokumenty do ww. postępowania dostępne są na Platformie Baza Konkurencyjności 2021 pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119253

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

więcej >