Aktualne postępowania

Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: do dnia 02.06.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie do dnia 02.06.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE.

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Informacja o wyborze

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: Do dnia 01.07.2021 r. do godz.:10:00
Data publikacji:
Tryb postępowania: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami
Termin składania ofert: 01.06.2021r. do godz. 10:00


Skła­da­nie ofert w ter­mi­nie: do dnia 01.06.2021r. do godz. 10:00

Wszyst­kie in­for­ma­cje, wraz z za­łącz­ni­ka­mi zo­sta­ły za­miesz­czo­ne na plat­for­mie za­ku­po­wej LO­GIN­TRA­DE. 

https://​weg​lo­ko​ksen​er­gi​a.​log​intr​ade.​net/​rej​estr​acja/​prz​etar​gi.​html 

Informacja o unieważnieniu postępowania

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Zapytanie Ofertowe Platforma Zakupowa LOGINTRADE
Termin składania ofert: Do dnia 08.06.2021 r. do godz.:10:00


 

flagi

 

Umowa o dofinansowanie nr 34/2019

 

Projektu „Likwidacja niskiej emisji w Rudzie Śląskiej” ,

 

Nr POIS.01.07.02-00-0006/18 w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – POIS.01.07.02.  Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim

 

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

 

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża "B"

Oferty mogą być składane w systemie Baza Konkurencyjności 2021 na stronie www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ wg. zasad określonych w Instrukcji Oferenta – Instrukcja użytkownika dla systemu Baza Konkurencyjności 2021 dostępnej pod adresem https://archiwum-bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/info/web_instruction, przy czym będące jej załącznikami  dokumenty elektroniczne ( skany – pierwotne wersje papierowe przekształcone do postaci elektronicznej poprzez zeskanowanie ) należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub  podpisem elektronicznym przy wykorzystaniu profilu zaufanego

Składanie ofert w terminie do dnia 08.06.2021r. do godz. 10:00

 

1. SIWZ WEZCP/PNBN/52/2021 + ZAŁĄCZNIKI

Wszystkie dokumenty zostały opublikowane również na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/50067

2. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony z negocjacjami
Termin składania ofert: Do dnia 05.08.2021 r. do godz.: 10:00


Umowa o dofinansowanie nr 6/2020

Projektu „Nowe źródło Nowy Wirek, POIS.01.07.03-00-0004/19

w ramach poddziałania POIS.01.07.03 - Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 - Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Nazwa zamówienia: WYŁONIENIE GENERALNEGO WYKONAWCY DLA REALIZACJI PROJEKTU „NOWE ŹRÓDŁO NOWY WIREK” ORAZ ŚWIADCZENIA UMOWY SERWISOWEJ DLA AGREGATÓW KOGENERACYJNYCH

Sygnatura Postępowania Zakupowego: WEZCP/PNBN/53/2021

Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:

do dnia 05.07.2021 r. do godz. 10:00

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 05.08.2021 r. do godz. 10:00

Wszystkie dokumenty  związane z postępowaniem znajdują się pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie przy użyciu Platformy dostępnej pod adresem:

https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

 

INFORMACJA Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

więcej >
Data publikacji:
Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 22.04.2021r. do godz. 10:00


Składanie ofert w terminie: do dnia 22.04.2021r. do godz. 10:00

Wszystkie informacje, wraz z załącznikami zostały zamieszczone na platformie zakupowej LOGINTRADE. 

https://weglokoksenergia.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html  

1. Pytania i odpowiedzi 21.04.2021r. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

więcej >