Działalność OSD - energia elektryczna

 

Spółka Węglokoks Energia ZCP sp. z o.o. prowadzi działalność zgodnie z prawem energetycznym obowiązującym w Polsce.

Informacje o działalności OSD - Energia Elektryczna

Nadal ochrona dla odbiorców uprawnionych od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

W związku z wejściem w dniu 31 grudnia 2023 roku zmiany Ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku  (Ustawa z dnia 7 grudnia 2023 D.U. 2023 poz. 2760 o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła) dalej zwana Ustawą1, dla uprawnionych (określonych w pkt. 2 lit. a i w pkt 2 lit. b-f Ustawy) odbiorców energii elektrycznej przysługiwać będzie nadal ochrona od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

W związku z powyższym nie jest wymagane składanie przez odbiorców uprawnionych, którzy złożyli oświadczenie nowych oświadczeń.

Dla odbiorców innych niż określonych w pkt.  2 lit. a i w pkt 2 lit. b-f ustawy1 stosowana będzie taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej (dostępna w folderze informacja o działalności OSD – Energia elektryczna w zakładce Taryfa i Cennik)

 

Maksymalna cena prądu

4 listopada 2022 roku weszła w życie Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243 wraz z późniejszymi zmianami) dalej zwana Ustawą1, w związku z tym Spółka:

WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP

informuje, że dla określonych grup odbiorców cena prądu do 30 czerwca 2024 roku nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie1 tj.:

1) 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. a

2) 785 zł/MWh (do 30 września 2023 r.)
693 zł/MWh  (od 1 października 2023r.)
– w przypadku odbiorców uprawnionych, o których mowa w pkt 2 lit. b–e

Do ceny należy doliczyć podatek VAT i akcyzę zgodnie z obowiązującymi stawkami.

Dla klientów z Grup II-IV maksymalna cena obowiązuje do 30 czerwca 2024 r. pod warunkiem złożenia Oświadczenia.

Poniżej grupy odbiorców energii elektrycznej, których obejmuje ochrona przed podwyżkami:

GRUPA I

Odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy gospodarstwo domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej zwana dalej Ustawą2 (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. a Ustawy1)

Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2000 kWh zgodnie z Ustawą nie składają oświadczenia Odbiorcy tej grupy, gdzie limit zużycia wynosi do 2600 kWh/3000 kWh składają oświadczenie, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY I wynosi:
693 zł/MWh

GRUPA II

1. Przedsiębiorca będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Ustawy Prawo przedsiębiorców (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. b Ustawy1)

2. Mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt. 1 rozporządzenia Rady (UE), oraz producenci rolni (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. c Ustawy1)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY II wynosi:
785 zł/MWh (do 30 września 2023 r.)
693 zł/MWh (od 1 października 2023 r.)

Grupa III

Jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. d Ustawy1)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY III wynosi:
785 zł/MWh (do 30 września 2023 r.)
693 zł/MWh (od 1 października 2023 r.)

Grupa IV

Inne podmioty, które zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania działalności lub zadań określonych w ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit. e Ustawy1)

Cena maksymalna dla Odbiorców GRUPY IV wynosi:
785 zł/MWh (do 30 września 2023 r.)
693 zł/MWh (od 1 października 2023 r.)

Informacja o poszczególnych grupach Klientów:

Oświadczenie należy złożyć do dnia 30 LISTOPADA 2022 R. papierowo lub elektronicznie.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, złożone w postaci papierowej opatruje się własnoręcznym podpisem i składa osobiście w siedzibie podmiotu uprawnionego lub innych miejscach wykonywania działalności podmiotu uprawnionego przez niego wskazanych albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, co jest równoznaczne ze złożeniem go podmiotowi uprawnionemu.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i składa za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

Oświadczenie można:

  • wysłać pocztą na adres: WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice,
  • złożyć osobiście w WĘGLOKOKS ENRGIA ZCP ul. Szyb Walenty 26 41-700 Ruda Śląska,
  • wysłać elektronicznie na adres: bok@weglokoksenergia.pl

1)Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243).
Zmiana Ustawy Dz.U. z 2023 r. poz. 1785  (art. 6 niniejszej Ustawy).

2)Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2127).