Historia

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. (dawniej Wspólne Przedsiębiorstwo Energetyczne sp. z o.o.) oparta na obecnym modelu biznesowym rozpoczęła działalność na mocy Porozumienia z sierpnia 2013 roku, zawartego pomiędzy Kompanią Węglową S.A. (60% udziałów) i WĘGLOKOKS S.A. (40 % udziałów), w sprawie powołania wspólnego projektu biznesowego opartego na dotychczas działającej spółce, tj. Przedsiębiorstwie Obrotu Energią i Paliwami „EGW” sp. z o.o., mającego na celu działalność polegającą na wytwarzaniu i dystrybucji energii elektrycznej oraz wytwarzaniu energii i ciepła z metanu pochodzącego z odmetanowywania kopalń.

W kwietniu 2014 roku Wspólnicy WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. dokonali podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez wniesienie wkładów niepieniężnych na pokrycie udziałów w postaci aktywów ciepłowniczych, tj. ze strony ze strony WĘGLOKOKS S.A. – Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej sp. z o.o. z siedzibą w Brzeszczach oraz ze strony Kompanii Węglowej S.A. – Zespołu Ciepłowni Przemysłowych „Carbo-Energia” sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej wraz z jej spółką zależną Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Na podstawie umowy z dnia 13 lutego 2015 roku, zawartej pomiędzy Kompanią Węglową S.A. i WĘGLOKOKS S.A., z dniem 10 kwietnia 2015 roku jedynym wspólnikiem WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. stał się WĘGLOKOKS S.A. (100% udziałów). Obecnie WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. jako podmiot dominujący stoi na czele Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA, którą tworzą: WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o. siedzibą w Brzeszczach oraz WĘGLOKOKS ENERGIA ZCP sp. z o.o. i WĘGLOKOKS ENERGIA ZUT sp. z o.o. z siedzibami w Rudzie Śląskiej.