Poprawa efektywności energetycznej

Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej

W Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej określono rodzaje działań, które stanowią środki poprawy efektywności energetycznej. Zgodnie z ww. ustawą środkami poprawy efektywności energetycznej są:

1. Realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

2. Nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji.

3. Wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja.

4. Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2020 r. poz. 22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz. 11).

5. Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie eko-zarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. z 2020 r. poz. 634).

6. Realizacja przedsięwzięć niskoemisyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółki Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS ENERGIA realizują następujące działania służące poprawie efektywności energetycznej:

1. Modernizacje urządzeń wytwórczych – obniżenie mocy zainstalowanej kotłów, zmiana paliwa z węgla na gaz (wzrost sprawności).

2. Modernizacje układów technologicznych źródeł ciepła – modernizacje pompowni, stacji uzdatniania wody, orurowania, termomodernizacja.

3. Modernizacje i wymiany sieci ciepłowniczych i zewnętrznych instalacji odbiorczych.

4. Modernizacje systemu dystrybucji ciepła – przebudowa grupowych węzłów cieplnych
– likwidacja węzłów grupowych, zabudowa w ich miejsce węzłów indywidualnych.

5. Wymiany oświetlenia tradycyjnego na wykonane w technologii LED.

6. Odzysk ciepła z procesów przemysłowych – wykorzystanie ciepła odpadowego w tym m.in. z układów chłodzenia sprężarek.

7. Produkcja ciepła w skojarzeniu (kogeneracji) – zabudowa silników gazowych (produkcja energii elektrycznej i ciepła).

8. Zastosowanie instalacji OZE – kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne.

9. Bieżący monitoring i optymalizacja systemów ciepłowniczych.

Zgodnie z art. 7b ust 5 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2022r. poz. 1385, z późn. zm.) publikujemy Sprawozdania z działań mających na celu osiągnięcie efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego za rok 2023 dla obiektów źródła ciepła: