Węglokoks Energia NSE

Przetargi

NSE/19/01/007 – Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Pszczyńskiej w Woli – ETAP III

Status przetargu:
Zakończony
Da­ta pu­bli­ka­cji: 15.03.2023
Ter­min skła­da­nia ofert: 04.04.2023r. do godz. 10:00
Tryb po­stę­po­wa­nia: Przetarg nieograniczony z negocjacjami

ZAMAWIAJĄCY:

WĘGLOKOKS ENERGIA NSE sp. z o.o.

z siedzibą w Brzeszczach

ul. A. Mickiewicza 2

32-620 Brzeszcze

SYGNATURA: WENSE/PNZN/52/2023

Miejsce składania ofert:

Oferty sporządzone w języku polskim w zapieczętowanych kopertach z nazwą, adresem Oferenta i z napisem:

Przetarg na realizację Zadania:

„NSE/19/01/007 – Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami przy ul. Pszczyńskiej w Woli – ETAP III”.

Sygnatura Postępowania Zakupowego Nr: WENSE/PNZN/52/2023

z dopiskiem: „NIE OTWIERAĆ PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT”

należy składać w siedzibie Organizatora Postępowania, tj.:

WĘGLOKOKS ENERGIA sp. z o.o. ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice w pokoju nr 5.62.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2023r. do godziny 10:00.

Oferty winny być złożone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.04.2023r. do godziny 10:00.