Węglokoks Energia ZCP

Przetargi

ZCP.17.1.09 „Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Tunkla 112 – zabudowa 4 węzłów.

Status przetargu:
Zakończony
Da­ta pu­bli­ka­cji: 08.02.2018
Ter­min skła­da­nia ofert: 16.02.2018r. do godziny 11:30
Tryb po­stę­po­wa­nia: Konkurs ofert z ogłoszeniem z negocjacjami

Umowa o dofinansowanie nr 25/2017

Projektu „Modernizacja sieci ciepłowniczych na terenie miasta Ruda Śląska”

POIS.01.07.02-00-0006/17

w ramach poddziałania POIS.01.07.02 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

w województwie śląskim

działania POIS.01.07.00 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie

województwa śląskiego

oś priorytetowa POIS.01.00.00 – Zmniejszenie emisyjności gospodarki

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Miejsce składania ofert:

WĘGLOKOKS ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice
w pokoju nr 5.62 wieża „B”,
w terminie do dnia 16.02.2018r. do godziny 11:30